Η τιμή χρέωσης μιας χρονοώρας ή θερμίδας είναι σταθερή;

Οχι, κάθε μήνα η τιμή της χρονοώρας ή θερμίδας αλλάζει και τούτο γιατί η χρέωση εξαρτάται από το σύνολο των ωρών που καταναλώνει ολόκληρη η πολυκατοικία και από το μέγεθος του λογαριασμού φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Πάντως όσο περισσότερες ώρες ή θερμίδες καταναλώνει η πολυκατοικία τόσο μικρότερη είναι χρέωση της χρονοώρας ή θερμίδας.